انواع باج افزاها

Encrypting ransomware: این نوع باج افزارها با استفاده از الگوریتم های پیشرفته به رمزنگاری فایل ها پرداخته و برای ارسال کلید رمزگشایی از قربانیان باج درخواست می کنند. از جمله از این باج افزار ها می توان ازCryptoLocker، Lockyو CrytpoWall نام برد.

Locker ransomware: این نوع باج افزارها، با قفل کردن دسترسی به سیستم عامل باعث می شوند که دیگر هیچ دسترسی به هیچ نرم افزار و درایوی وجود نداشته باشد، در این نوع باج دیگر فایل ها رمزنگاری نمی شوند. از جمله این باج افزار های به می توان به Winlocker و police-themed ransomware اشاره کرد.

Master Boot Record (MBR) ransomware: این نوع از باج افزار باعث مختل شدن روند بوت سیستم عامل از طریق دستکاری MBR شده و با نمایش دادن صفحه ای درخواست باج می کند. از جمله این باج افزار های به می توان به Satana و Petya اشاره کرد.